Luftförorenings- och klimatsekretariatet


Acid News 3/1983, Illustration: Anders Goksøyr

Luftförorenings- och klimatsekretariatet (tidigare Internationella försurningssekretariatet) är en ideell förening som drivs av fyra svenska organisationer: Fältbiologerna, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. Styrelsen består av en representant från varje organisation.

Samarbete sedan 1980

Sedan 1980 har svenska miljöorganisationer bedrivit ett internationellt inriktat samarbete i frågor som rör luftföroreningar och klimat. Efter genomförandet av en internationell konferens i Göteborg i maj 1981,  bildades Internationella försurningssekretariatet 1982.

I januari 2002 var det jämt 20 år sedan sekretariatet formellt bildades. Det firades hösten 2001, bl.a. med ett seminarium och en tolvsidig broschyr, Sura Nyheter som ger vår egen och andras syn på verksamheten.

Hösten 2008 ändrades organisationens namn till Luftförorenings- och klimatsekretariatet(AirClim).

Vår målsättning

Det övergripande målet med verksamheten är att verka internationellt i syfte att minska utsläpp av luftföroreningar så att de kritiska belastningsgränserna för försurning, övergödning och marknära ozon inte överskrids och människors hälsa skyddas. Utsläpp av växthusgaser ska minskas enligt FN:s mål så att farliga klimatförändringar undviks och ökningen av den globala medeltemperaturen ska begränsas till betydligt under två grader från förindustriell nivå.

Så här arbetar vi

För att nå dessa mål genomförs en rad aktiviteter, omfattande bland annat:

  • Att bevaka luftförorenings- och växthusgasfrågorna internationellt och nationellt.
  • Att sprida information för att öka den allmänna medvetenheten. Den främsta målgruppen är utländska miljöorganisationer, men informationen riktas också mot media, myndigheter, politiker, forskare, etc.
  • Att uppmuntra och stödja utländska och internationella miljöorganisationer, så att de engagerar sig i och driver dessa frågor i sina respektive länder.
  • Att bidra till samordning av europeiska miljöorganisationers luftvårds- och klimatarbete, liksom till de svenska organisationernas internationella arbete i dessa frågor.
  • Att genomföra direkt och indirekt lobbyverksamhet.
  • Att skapa opinion. Genom de ovan beskrivna verksamheterna ökas medvetenheten – främst hos utvalda målgrupper och därigenom i samhället i stort – vilket bidrar till ökad opinion som bereder marken för nödvändiga åtgärder.

Sekretariatets strategi för minskade utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser och för ett hållbart energisystem baseras på hushållning med resurser och energi, främst genom effektivisering och sparande. Dessutom ska en övergång ske från icke förnyelsebara energikällor till förnyelsebara. Förutom en omställning av energisystemet krävs strukturella förändringar av produktions- och transportsystemen och förändringar i livsstil och konsumtionsmönster. Därutöver ska alla delar av energi- och transportsystemen, liksom industrin, använda bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen av luftföroreningar.

Länder i fokus

Sekretariatets arbete är till stor del inriktat mot EU och dess medlemsländer. Vi har även samarbete med miljöorganisationer i bl.a. Ryssland och Ukraina.

För att påverka arbetet inom EU samarbetar sekretariatet bl.a. med europeiska paraplyorganisationer som European Environmental Bureau (EEB), Transport & Environment (T&E) och Climate Action Network Europe, alla tre med huvudkontor i Bryssel.

Sedan början av 1990-talet har sekretariatet givit ekonomiskt och annat stöd till miljöorganisationer i f.d. Östeuropa, särskilt Polen, Baltikum och Ryssland. Detta stöd, som till stor del finansierades genom medel från Sida, har dock minskat sedan vissa av länderna blev medlemmar i EU våren 2004.

Om verksamheten

Sekretariatet uppmuntrar och stimulerar miljöintresserade organisationer att arbeta aktivt med frågor rörande luftföroreningar, inklusive växthusgaser. Detta är en ekonomiskt effektiv väg att öka opinionstrycket och för att därmed få till stånd minskade utsläpp.

Arbetet kan genomföras med stor trovärdighet tack vare att sekretariatet representerar fristående organisationer. Genom lång erfarenhet och god kontinuitet har sekretariatet byggt upp en stor samlad kunskap och åtnjuter gott förtroende, såväl nationellt som internationellt.

Sekretariatets medlemsorganisationer

Jordens Vänner
http://www.jordensvanner.se/

Fältbiologerna
http://www.faltbiologerna.se/

Naturskyddsföreningen
http://www.naturskyddsforeningen.se/

Världsnaturfonden WWF
http://www.wwf.se/