Lästips


       Foto: Carl Spitzweg, Public domain

Våra publikationer

Luftförorenings- och klimatsekretatiatet ger ut tidningen Acid News, rapporter, faktablad m.m.

Dessutom har vi givit ut boken Air and the Environment som förklarar problem och möjliga lösningar på ett grundläggande men också ganska detaljerat sätt.

Samtliga publikationer är på engelska och distribueras gratis. För detaljer och beställning/nedladdning, besök vår engelskspråkiga webbplats.

Allmänt och ganska lättläst

Makten över klimatet. Av Christian Azar. Bonnier.  2009.

Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent. Av Andreas Malm. Bokförlaget Atlas. 2009

Klimatkoden. Av Jessica Cederberg Wodmar, Pär Holmgren. Medströms bokförlag 2009.

En ännu varmare värld. Av Claes Bernes. En reviderad, aktualiserad och utökad version av boken En varmare värld. Sammanfattar dagens kunskap om klimatförändringarna, deras orsaker och deras följder för samhälle och miljö. Vad händer med klimatet i Sverige och världen de kommande 100 åren? Och vilka möjligheter har vi att hejda skadeverkningarna? Utgiven av Naturvårdsverket, 2007.

Oväder - nyheter från en allt varmare värld. Av Mark Lynas, Ordfront, 2005. ISBN 9170370869. En journalist som reser världen runt och träffar människor och forskare vars vittnesmål ger en samstämmig bild av utvecklingen på jorden: uppvärmning pågår.

Sex grader. Mark Lynas, Ordfront, 2007. ISBN 978-91-7037-329-9.  Vid det värsta scenariot – som nu även vidimerats av FN – kan temperaturen stiga med sex grader under detta århundrade. Men Lynas beskriver också hur dramatiska skeenden kan sättas i gång redan vid några få graders uppvärmning.

Luften och miljön. Av Per Elvingson. Beskriver luftföroreningarna ur ett helhetsperspektiv, såväl när det gäller orsaker och effekter som åtgärder. Behandlar växthuseffekten, ozonskiktets uttunning, försurningen, övergödningen och problemen med marknära ozon. Utgiven av institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs universitet, 2001. ISBN 91 88376 14 1.

Läker tiden alla sår? En beskrivning i text och bild av naturens förmåga att återhämta sig från olika slags mänsklig påverkan, bl.a. försurning, övergödning och klimateffekter. Monitor 17. Naturvårdsverket, 2001. ISBN 91-620-1213-4.

Miljövård - till vilket pris? Av Per Kågeson. En lättläst introduktion till ämnet miljöekonomi och samtidigt en debattbok: Hur kan de pengar vi satsar på miljön användas effektivare? Naturvårdsverket, 2001. ISBN 91-620-1212-6. Slutsåld, fråga på ditt bibliotek.

Uteboken. Av Bertil Forsberg och Gunnar Bylin. En populär genomgång av området luftföroreningar och hälsa. 110 sidor. Utgiven av Folkhälsoinstitutet och Naturvårdsverket, 2001. ISBN 91-620-1215-0. Kan beställas från Folkhälsoinstitutet.

Lite mer specialiserat

IPCCs femte utvärderingsrapport. Kortare sammanfattningar på svenska finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken. Rapport från Vetenskapliga rådet för klimatfrågor, 2007. Kan laddas ner från Miljövårdsberedningen (pdf, 2,5 MB).

Effekter av kvävenedfall på skogsekosystem. Populärvetenskaplig sammanfattning av nuvarande kunskapsläge. Naturvårdsverket, 2000. Rapport 5066. ISBN 91-620-5066-4.

Marknära ozon - ett hot mot växterna. Red. Håkan Pleijel. Redogör för hur ozonet bildas, vilka halter som förekommer och vilka effekterna blir, framför allt på vegetationen. Naturvårdsverket rapport 4969, 1999. ISBN 91-620-4969-0.

Kritisk belastning för svavel och kväve. Red. Ulla Bertills och Gun Lövblad. Beskriver begreppet kritisk belastning ("vad naturen tål"), hur gränsen beräknas och karteras, osäkerheter och användning i politiska processer. Naturvårdsverket rapport 5174, 2002. ISBN 91-620-5174-1.

Går miljömålen att förena? Möjlig svensk el- och koldioxidbalans år 2010. En skrift av Fredrik Lundberg, gjord på uppdrag av fem svenska miljöorganisationer. 1996. ISBN 91558 3622-4. Kan beställas från sekretariatets medlemsorganisationer.

Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. Naturvårdsverket. 2012. En statusrapport om möjligheten att nå de svenska miljömålen.

Luften i Sverige. Ger en översiktlig bild av luftkvaliteten i Sverige. Bland annat beskrivs mätningar i landsbygd och tätort och på nationell respektive regional nivå.

Luftkvaliteten i Sverige år 2030. SMHI. 2013. En genomgång av luftkvalitén i svenska städer.

Skolmaterial

Ungas rätt i ett förändrat klimat. Plan Sverige har tagit filmer, rollspel mm. med fokus på barn, unga och klimatförändringarna.

Polarön - En Storyline om Klimat för årskurs 4 - 6 är ett rollspel från FN-förbundet där eleverna tillsammans försöker hitta lösningar för att begränsa klimatförändringar.

Klimat-X Exeperimentbeskrivningar. Malmö högskola har samlat experiment, varav de flesta med inriktning på förnyelsebar energi, lämpade för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Planeträddarna är ett frågesportspel för 10 till 12-åringar framtaget av Världsnaturfonden WWF och Söderenergi.

Aktiva lärare - Barn frågar om klimatet. Av Pär Holmgren, Torun Paulsson. Liber. 2009. Svar på vanliga frågor om klimatet och tips på övningar i klassrummet. Passar alla grundskolans årskurser.

Skolmaterial om kalkning och försurning Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram ett skolmaterial om försurning och kalkning för högstadie- och gymnaiseskolor för att uppmärksamma problemet med försurning och arbetet mot detta.

Mäta försurning - undersökningar av mark och vatten. Bydén och Bergil. Utgiven av institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs universitet, 2:a uppl. 1995. Laborationsanvisningar för kemiska analyser, även tips på hur man kan göra biologiska försurningsstudier.

Mäta vatten - undersökningar av sött och salt vatten. Bydén, Larsson & Olsson. Utgiven av institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs universitet, 3:a uppl. 2003.

Film

Sex, svavel och fula fiskar. En annorlunda dokumentär om försurningen, producerad efter initiativ av Sportfiskarna och visad i svensk och norsk TV sommaren 1998. Har fått flera internationella priser. Finns på video, 2 x 30 minuter. Kontakta närmaste AV-central eller Mediadistributörerna, tel. 031-91 84 90.